1. TANRI

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kimlikte var olan tek bir Tanrı’ya inanıyoruz. Üçü de özde, güçte ve yücelikte eşittir. Aynı nitelikleri, sıfatları ve mükemmelliği taşır (Tes.6:4; İş.43:10-12; Mat.28:19; Lu.3:22; 2.Kor.13:14).

 1. BABA

Tüm gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı olan, kutsallıkta, sevgide, yargıda yetkin olan, Oğul’la ve Kutsal Ruh’la bir olan ve gücü herşeye yeten Baba Tanrı’ya inanıyoruz (Yar.1:1, 17:1; İş.5:16, 6:3, 43:15; Mat.11:25).

 1. İSA MESİH
 2. a) İsa Mesih’in sonsuz Tanrı Oğlu olduğuna, bakire Meryem’de Kutsal Ruhtan oluşarak doğduğuna, gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğuna inanıyoruz (Mat.1.20;Yuh.1:2,14; Lu.1:35).
 3. b) Rab İsa Mesih’in Kutsal Yazılar uyarınca tüm insanlığın günahlarını aflığı uğruna temsilen ve vekaleten bir kurban olarak çarmıhta öldüğüne inanıyoruz. O’nun gerçek ve bedensel bir şekilde ölümden dirildiğine, böylece bizi günahlarımızdan akladığına inanıyoruz. Tek kurtuluş yolu, günahlardan tövbe ederek İsa Mesih’e ve O’nun gerçekleştirdiği kurtuluşa iman etmektir (Mat.26:26.27;1.Kor.15:3-4; 1.Pet.2:24; Ef.1:7.8 ).

c)Rab İsa Mesih’in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, Tanrı’nın sağ yanında Yüce Kâhinimiz ve Aracımız olarak Bizler için daima şefaat etmektedir (El.İş.1:9-10; Ef.1:20-21; İb.4:14, 7:25, 1.Yu.2:1).

 1. KUTSAL RUH

Kutsal Ruh’un sonsuza dek kilise ile birlikte olduğuna, kiliseyi bütün gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz. Kutsal Ruh kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir; imanlıları kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir (Rom.12:8; 1.Kor.12:4-11). İsa Mesih’e iman eden herkes Kutsal Ruh’u karşılıksız olarak alır. Kutsal Ruh, imanlıları Mesih’teki yaşama ortak kılar, sonsuz yaşam güvencesi verir ve doğaüztü bir şekilde güçlendirir. Günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konularında dünyaya suçluluğunu gösterir (Yu.1:16, 16:7, 14:26, 16:13; 1.Kor.12:4-11).

 1. KUTSAL KİTAP

Eski ve Yeni Antlaşmaların ilk kilise tarafından onaylanan altmışaltı kısmının tümünün Tanrı tarafından esinlendiğine, yetkin ve yanlışsız olduğuna, iman ve yaşam konularında en üst ve en büyük yetki olduğuna inanıyoruz (2.Tim.3:16, 2.Pet.1:19-21, 2;  1: Sel.2:13).

 1. İNSANIN GÜNAHLI DURUMU

İnsanın, Tanrı’nın benzeyişinde yaratıldığına, ancak günah işlediğine, böylece bedensel ve ruhsal bir ölümle Tanrı’dan koparak uzaklaştığına inanıyoruz. Bütün insanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına ve Mesih’te kurtuluşa ihtiyaçları olduğuna inanıyoruz  (Yar.1:26-27; Rom.3:23, 5:14; Ef.2:1-3).

 1. KURTULUŞ

İnsanın sonsuz kurtuluşu yalnızca Tanrı’nın İsa Mesih’te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleşir. Buna göre, günahlarından içten bir pişmanlıkla  tövbe eden, müjdeye inanarak Rab İsa Mesih’i iman yoluyla kabul eden her insan Kutsal Ruh’tan doğar ve Tanrı’nın çocuğu olur. Günahlı insanın Tanrı’yı tanımak, O’nunla barışarak günahlarından arınmak ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka bir çaresi yoktur (Yu.3:3-5; Ti.3:5; El.İş.2:28).

 1. İKİNCİ GELİŞ

İsa Mesih’in kişisel ve izzetli bedenle kendi kutsallarını almak için gökyüzünden yakında geleceğine inanıyoruz (Mat.24:30-31; 1.Sel.4:13-18).

 1. YARGI VE SONSUZLUK

Bütün insanların ölümden dirileceğine ve İsa Mesih’e iman ederek kurtulmuş olanların sonsuz yaşama kavuşacağına, günahlı Mesihe iman etmeyenlerin ise sonsuz yargıya mahkum olacağına inanıyoruz (Yu.5:28-29; Mat.25:46; Esin.20:11-15).

 1. KİLİSE

Mesih’in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir, İsa Mesih’e iman eden insanların topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, Kral’ın kahinleri, kutsal bir ulus ve Tanrı’nın öz halkı olduğuna inanıyoruz. Kilise, Mesih İsa’nın kendisi bir köşe taşı olmak üzere, elçiler ve peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edilmektedir. Kilise tek bir ümit, bir beden, bir Ruh ve bir vaftizle birleşmiştir. Kilisenin başı İsa Mesih’tir; kilise O’na bağımlıdır ve O’nun sözünü dinler. Tanrı farklı yerdeki imanlıları, kendi yetkisini, kişiliğini, yaşamını ve gücünü kiliseler oluşturarak görsel bir şekilde insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla birleşmeye çağırmıştır (1.Kor.1:2; Ef.1:22-23, 2:19-22, 4:4-6).

ÖNCELİKLERİMİZ

 1. BERABERLİK VE MÜJDEYİ DUYURMA

a)İmanlılar arasında Tanrı’nın istediği gibi Kutsal Kitap’a uygun ilişkiler olmalıdır. Bizi kilise topluluğu yapan etken ilişkilerimiz ve paydaşlığımızdır. Bu amaçla mümkün olduğu kadar sık iletişim kurup bir araya geliriz. Yaşamlarımızı ve Kutsal Ruh’un bize verdiği ruhsal armağanları birbirimizle paylaşırız (Yuy.13:34-35; 1.Kor.11-12).

 1. b) Mesih’in kurtuluş müjdesini, öncelikle yaşadığımız toplum olmak üzere heryerde ve herkese duyurmak amacıyla Tanrı’nın sevgisini ve kurtarışını  insanlara sunarız. Bunu kilisemiz aracılığıyla, kişisel tanıklığımızla ve çeşitli programlar doğrultusunda yaparız. Amacımız kurtuluş müjdesini herkese duyurmaktır (Mat.28:18-20; Mar.16:15-18; El.İş.1:8).
 2. KUTSAL RUH HİZMETİ VE İYİLEŞTİRME

Kutsal Ruh’un armağanlarını ve gücünü alarak başkalarıyla paylaşmayı arzularız. Rab’bin bize verdiği hizmeti ve sorumluluğu yerine getirmek için Kutsal Ruh’un gücüne ve desteğine ihtiyaç duyarız. Kutsal Ruh’un etkinliği, İsa’nın tüm yeryüzünü günahın yargısından kurtarma tasarısının can alıcı ve vazgeçilmez öğesidir. Rabbin, kişiyi ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel ve toplumsal olarak iyileştirip özgür kılmak istediğine inanırız.Rab’bin insanlar duyurduğu sevgi ve merhameti, Kutsal Ruh’un gücüne ve armağanlarına dayanarak, bu şekilde paylaşmak isteriz (Mat.5:23-24, 10:8; Mar.16-17-18).